ردیف

نام شرکت

شناسه ملی

تاریخ

1

پرتو گستران صنعت دماوند(بامسئولیت محدود)

14004080278

1393/12/16

2

تراشه پردازان جهان (مسئولیت محدود)

10320508721

1393/12/16

3

توسعه دهندگان آسمان فرید (سهامی خاص)

14003766902

1394/08/09

4

تولیدی صنعتی مخزن فولاد رافع (سهامی خاص)

10760182694

1393/08/10

5

جنبش همگام تولید و پیمان پارس (سهامی خاص)

14005347952

1395/02/18

6

دانش بنیان آبزیان کاسپین(تعاونی)

10760398074

1393/06/17

7

دانش بنیان پروشات شمال (سهامی خاص)

10760352334

1394/07/11

8

دانش بنیان تولیدی و صنعتی نوین نورآرا (سهامی خاص)

14000252866

1393/06/25

9

دانش بنیان طبرستان (با مسئولیت محدود)

10861982273

1393/10/06

10

دانش بنیان مولد قدرت کاسپین (سهامی خاص)

10980068880

1394/03/02

11

دانش بنیان نانو نوین پلیمر (تعاونی)

10760389879

1393/12/16

12

دانش بنیان نوین شیار (تعاونی)

10980022585

1393/12/16

13

سلامت تینا فرنوش (با مسئولیت محدود)

14004935832

1394/07/11

14

صنعت خودپیشه‌گان نوده شمال (سهامی خاص)

10760396507

1394/03/23

15

صنعتی توسعه بسپارش نانو سلولزی کاسپین (سهامی خاص)

14004002594

1393/06/17

16

صنعتی خزرالکتریک (سهامی خاص)

10760087692

1393/10/06

17

کوپا پژوهش (سهامی خاص)

10102029441

17/06/1393

18

مهندسی سیمین فن آوران کسری (سهامی خاص)

14005156934

18/02/1395

19

نوین پرور نیکان جم(تعاونی)

14003357878

02/03/1395

20

هوشمندکاران عصر (سهامی خاص)

10760375336

11/07/1394

21

فن‌آوران شبکه ارتباطات طبرستان (تعاونی)

14003132303

1394/03/23

22

کار و کسب پاینده (سهامی خاص)

14004108009

1394/08/09

23

کاسپین هوا دریا (سهامی خاص)

14004564450

1394/07/11