مركز رشد واحدهاي فناوري جهاددانشگاهي استان خراسان شمالي www.jdbti.ir   مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان  
مركز رشد واحدهاي فنّاوري شركت شهركهاي صنعتي مازندران www.mti.ir   مرکز رشد واحدهای فناوری فراورده های گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی هلجرد  
مركزبين المللي رشد واحدهاي فنّاوري سازمان منطقه آزاد قشم www.qiic.ir   مركزرشد واحدهاي فنّاوري‌اطلاعات‌‌‌‌وارتباطات‌ سازمان منطقه آزاد كيش  
 مرکز رشد واحدهای فناوری استان خراسان جنوبی _ بیرجند www.skic.ir                مركز رشد واحدهاي فنّاوري جهاد دانشگاهي استان كرمانشاه www.kermanshahstp.ir
مركزرشد واحدهاي فنّاوري‌اطلاعات‌‌‌‌وارتباطات‌ جهاد دانشگاهي www.rooyesh.ir      

 

 

 

 

 

مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه محقق اردبيلي  www.atic.ir               مركز رشد واحدهاي فنّاوري دانشگاه تهران www.uttechiut.ac.ir
 مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه امام حسين      مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه صنعتی بابل  www.roshd.nit.ac.ir
  مركز رشد واحدهاي فنّاوري اطلاعات وارتباطات دانشگاه اروميه  www.Ict.urmia.ac.ir    مركزرشد واحدهاي فنّاوري‌اطلاعات‌‌‌‌وارتباطات‌ دانشگاه بوعلي سينا www.alvand.basu.ac.ir
 مركز رشد واحدهاي فنّاوري دانشگاه شهيد چمران اهواز  www.Roshd.scu.ac.ir    مركز رشد واحدهاي فنّاوري دانشگاه شهيد بهشتي www.roshd.sbu.ac.ir
مركز رشد واحدهاي فنّاوري دانشگاه صنعتي اميركبير  www.auttic.aut.ac.ir   مركز رشد واحدهاي فنّاوري دانشگاه تربيت مدرس www.mstpark.org

 

مركز رشد واحدهاي فنّاوري دانشگاه زنجان www.zti.znu.ac.ir               مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه سمنان   www.semnan.ac.ir
مركزرشد واحدهاي فنّاوريهاي‌پيشرفته ‌دانشگاه‌صنعتي‌شريف  www.sati.ir   مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه شهركرد www.skuti.ir
 مركزرشدواحدهاي فنّاوري‌اطلاعات ‌وارتباطات‌ دانشگاه ‌علم ‌و صنعت ايران www.inc.iust.ac.ir    مرکز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين www.qstp.ir
 مركز رشدواحدهاي فنّاوري‌اطلاعات‌وارتباطات دانشگاه قم  www.qomit.ir    مركز رشدواحدهاي فنّاوري‌اطلاعات‌وارتباطات دانشگاه كاشان www.kashanu-inc.org
مرکز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه هرمزگان  www.pti.tbzmed.ac.ir   مركزرشدواحدهاي فنّاوري فرآورده‌هاي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز www.icmed.ir

 

 

 

 

 

مركز رشدواحدهاي فنّاوري لوازم‌و تجهيزات پزشكي‌
دانشگاه علوم پزشكي تهران
    مركز رشد واحدهاي‌فنّاوري‌فراورده‌هاي‌دارويي دانشگاه علوم پزشكي تهران  www.sums.ac.ir
مركز رشد واحدهاي‌فنّاوري‌فراورده‌هاي‌دارويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز www.incumums.ir                مركز‌رشد‌واحدهاي‌فنّاوري‌فراورده‌هاي‌دارويي دانشگاه علوم پزشكي مشهد www.iasbs.ac.ir/incubator
مركزرشد واحدهاي فنّاوري‌اطلاعات‌‌‌‌وارتباطات‌ مركز تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان    
مركز رشد واحدهاي فنّاوري سازمان‌پژوهشهاي‌علمي‌وصنعتي‌ايران‌
www.roshd.irost.org
مركز رشد واحدهاي فنّاوري پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران www.ptp.ir   مركز رشد واحدهاي فنّاوري پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري www.bioincubator.ir
مركز رشد واحدهاي فناوري پژوهشكده صنايع رنگ  www.icrc.ac.ir   مركز رشد واحدهاي فنّاوري معماري وساختمان پژوهشكده توسعه كالبدي  

 

 

 

 

 

مركز رشد واحدهاي‌فنّاوري‌ مركز بين المللي

علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي کرمان

www.kermanincubators.org              مركزرشد واحدهاي فنّاوري‌اطلاعات‌‌‌‌وارتباطات‌
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
www.puyesh.magfa.com
مركز رشد واحدهاي فنّاوري موسسه مطالعات و تحقيقات زنان        
         
         

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید