به گزارش روابط عمومی پارک، تفاهم نامه همکاری فیما بین پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با هدف بهره گیری از ظرفیت ها، توانایی ها و امکانات دانشگاه و پارک در جهت گسترش فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی جهت استفاده از ظرفیت های طرفین در شناسایی، جذب، هدایت و حمایت از طرح های دانش بنیان و فناوری های نوین در راستای اولویت های پیشرفت استان مازندران در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی توسط دکتر علی معتمدزادگان و دکتر محمد علی بهمنیار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  در روز دوشنبه مورخ 94/1/24 به امضاء رسید.