ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص اخذ پروانه بهره برداری

 

تصویر نامه: