پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1401/11/05 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 1041
نخستین رویداد تخصصی امیر کبیر

نخستین رویداد تخصصی امیر کبیر 

 

 زمان ارسال ایده محوری: 30 بهمن ماه

زمان برگزاری رویداد: 10 اسفند ماه سال 1401

ثبت نام از طریق: 

https://maziico.com/

جایزه ۱۰ میلیون تومانی برای ایـده بـرتـر
جایزه ۵ میلیون تومانی برای نفر دوم
برای ده نفر اول
تسهیلات ۲ الی ۱۲ درصدی تا سقف ۵ میلیارد تومانی
و امکان استقرار در مرکز رشد

 

اگـر ایده، نمونه‌ی مدلسازی شده یا نمونـه اولیه محصول مکاترونیکی در حوزه گردشگری یا کشاورزی دارید و اگر ایـده مشـخصی هم نداریـد ولـی تخصـص بالایی در یکـی از زمینه هـای طراحی الکترونیک، مکانیک، مکاترونیک یا برنامه‌نویسـی داریـد، می‌توانیـد از حمایت‌های شتابدهنده مازیکو بهره‌مند شوید.

 

مزیت های حضور در شتاب دهنده مازیکـــو

مراکز حمایــت از اســتارتاپ ها ماننــد شــتابدهنده ها، همزمــان بــا رشــد اکوسیســتم اســتارتاپی و فرهنــگ نـوآوری شـکل گرفتنـد تـا بتواننـد حمایت هـای لازم از جملـه حمایـت مالـی، فنـی و منتورینـگ را بـه اسـتارتاپ ها ارائـه دهنـد؛ در نتیجــه باعــث رشــد ســریعتر آنهــا شــوند و احتمــال موفقیــت آنهــا را بالاتــر ببرنــد. مازیکو شتابدهنده ایست که با پشتیبانی از  استارتاپ ها در همه زمینه ها باعث تسریع رشد و پیشرفت آنها می شود.

مشـاهده لینـک ثبـت نـام مربـوط بـه ایـن رویـداد لینـک ثبـت نـام