پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
معرفی شرکت
معرفی شرکت شرکت خزرترانسفور

عنـوان ایـده محوری:

نـوع استـقرار: شرکت

دانـش بنـیان می بـاشد: خیر

شماره ی تـماس: 011-33246025 - 011332289090

شماره ی فکس:

آدرس پست الکتـرونیـک:

آدرس وب سایـت: https://khazartransfo.ir/

آدرس شرکت:..

تـوضیـحات و معـرفی شـرکت

سیییییی

نـام مدیـرعامل: امیر حسین

نـام خانـوادگی: نیازی

معرفی مدیـرعامل: لیسانس

سخـن مدیـرعامل:

سییییییییی