پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
ثبـت اختـراع
مراحـل و توضیـحـات انجـام فراینـد ثبـت اختـراع

 مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع

1.       اظهارنامه باید بر اساس فرم آنلاین در سایت مالکیت معنوی پر شود

https://iripo.ssaa.ir/index.jsp?siteid=4&fkeyid=&siteid=4&pageid=3512.      

 توصیف اختراع

شرح و توصیف: توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشتمل بر نکات زیر باشد:

الف ) عنوان اختراع به گونه ای که دراظهارنامه ذکر گردیده است.

ب ) زمینه فنی اختراع مربوط.

ج ) مشکل فنی و بیان اهداف

د ) شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در ارتباط با اختراع ادعایی وجود دارد.

ه ) ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق.

و ) توضیح اشکال، نقشه و نمودارها.

ز ) بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی.

ح ) ذکر صریح کاربرد.

ط ) توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع.

 

3.       ادعا یا ادعاهای اختراع

ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده درچهارچوب مشخصه فنی تعیین کند و دارای ویژگی های ذیل باشد:

الف) نوآوری در سطح دنیا

ب) دارای گام ابتکاری

ج) کاربرد صنعتی

د) معقول بودن تعداد آنها.

ر) فراتر از اطلاعات افشا شده نباشد

ز) بیان ویژگی های فنی مثبت

4.       خلاصهای از توصیف اختراع

خلاصه اختراع : خلاصه مشتمل بر 70 تا 200 کلمه و فقط برای بیان اطلاعات اختراع و درصورت لزوم مشتمل بر فرمول شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد.

5.       نقشه یا نقشه ها، در صورت لزوم

نقشه فنی : برای ترسیم نقشه به نکات ذیل توجه فرمایید

الف) باوضوح و شفافیت کامل.

ب) تمام عناصر نقشه دارای مقیاس باشند

ج) تا حدامکان به صورت عمودی باشد

د) اعداد و حروف خوانا باشد.

ه) شامل نشانه باشد.
و) صفحات به ترتیب باشد.
ز) هیچ توضیحی نباید روی نقشه وجود داشته باشد.

6.       مدارک مثبت هویت متقاضی

اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و

کارت ملی صاحبان امضاء

7.       مدارک مثبت هویت مختر: کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع

درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود؛

8.      استفاده از حق تقدم:

درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشور از مزایای حق تقدم(حداکثر 12 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.

نـمونـه فـرم های فراینـد ثبـت اختـراع
تاریخ انتـشار: 1401/10/19 عنـوان فرم: شیوه نامه ارزیابی و تائید اختراع دانـلود فـرم
تاریخ انتـشار: 1401/10/19 عنـوان فرم: فرآیند اختراع دانـلود فـرم
تاریخ انتـشار: 1401/10/19 عنـوان فرم: فرم جستجوی موارد مشابه پتنت های داخلی یا خارجی دانـلود فـرم
تاریخ انتـشار: 1401/10/19 عنـوان فرم: راهنمای نحوه تهیه فایل «نقشه» دانـلود فـرم
تاریخ انتـشار: 1401/10/19 عنـوان فرم: راهنمای تنظیم توصیف اختراع دانـلود فـرم
تاریخ انتـشار: 1401/10/19 عنـوان فرم: راهنمای نوشتن ادعانامه دانـلود فـرم
تاریخ انتـشار: 1401/10/19 عنـوان فرم: فرآیند ثبت اظهارنامه اختراع دانـلود فـرم
تاریخ انتـشار: 1401/05/10 عنـوان فرم: فرم اضهارنامه توسط سازمان اسناد و املاک کشور دانـلود فـرم
تاریخ انتـشار: 1401/05/10 عنـوان فرم: فرم درخواست ثبت اختراع در قسمت خدمات الکترونیکی دانـلود فـرم