پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
لیـست شـرکت ها
لیـست شـرکت های پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
شرکت خزرترانسفور
مدیـرعامل: حمیدرضا سلیمانی
نـوع استـقرار: شرکت
دانـش بنیـان: خیـر
تاریخ استـقرار: 1401/11/13
شمـاره تـماس شـرکـت :

011-33246025 - 011332289090

آدرس شـرکـت :

مرکز سبز میدان ، نرسیده به کوچه بهار ، نبش تالار زمرد

شرکت فناوری هوشمند آروین
مدیـرعامل: نیایش شیخی
نـوع استـقرار: شرکت
دانـش بنیـان: بـلـه
تاریخ استـقرار: 1401/11/13
شمـاره تـماس شـرکـت :

01133208301

آدرس شـرکـت :

ساری-میدان طبرستان-پارک علم و فناوری

شرکت پیشگام صنعت آرشید
مدیـرعامل: حمیدرضا سلیمانی
نـوع استـقرار: شرکت
دانـش بنیـان: خیـر
تاریخ استـقرار: 1401/11/13
شمـاره تـماس شـرکـت :

011-33246025 - 011332289090

آدرس شـرکـت :

مرکز سبز میدان ، نرسیده به کوچه بهار ، نبش تالار زمرد

شرکت ایده پردازان آسایش گستر
مدیـرعامل: نیایش شیخی
نـوع استـقرار: شرکت
دانـش بنیـان: بـلـه
تاریخ استـقرار: 1401/11/13
شمـاره تـماس شـرکـت :

01133208301

آدرس شـرکـت :

ساری-میدان طبرستان-پارک علم و فناوری

شرکت نگین تاج پاسارگاد
مدیـرعامل: حمیدرضا سلیمانی
نـوع استـقرار: شرکت
دانـش بنیـان: خیـر
تاریخ استـقرار: 1401/11/13
شمـاره تـماس شـرکـت :

011-33246025 - 011332289090

آدرس شـرکـت :

مرکز سبز میدان ، نرسیده به کوچه بهار ، نبش تالار زمرد

شرکت صنعت سبز طبرستان
مدیـرعامل: نیایش شیخی
نـوع استـقرار: شرکت
دانـش بنیـان: بـلـه
تاریخ استـقرار: 1401/11/13
شمـاره تـماس شـرکـت :

01133208301

آدرس شـرکـت :

ساری-میدان طبرستان-پارک علم و فناوری

البرز افرازطبرستان ( درنیکا)
مدیـرعامل: نیایش شیخی
نـوع استـقرار: هسته فناوری
دانـش بنیـان: بـلـه
تاریخ استـقرار: 1401/11/13
شمـاره تـماس شـرکـت :

01133208301

آدرس شـرکـت :

ساری-میدان طبرستان-پارک علم و فناوری

شرکت بريان گوشت آمل
مدیـرعامل: نیایش شیخی
نـوع استـقرار: شرکت
دانـش بنیـان: بـلـه
تاریخ استـقرار: 1401/10/12
شمـاره تـماس شـرکـت :

01133208301

آدرس شـرکـت :

ساری-میدان طبرستان-پارک علم و فناوری

شرکت تحلیلگران آمارد نوین آمل
مدیـرعامل: نیایش شیخی
نـوع استـقرار: شرکت
دانـش بنیـان: بـلـه
تاریخ استـقرار: 1401/11/13
شمـاره تـماس شـرکـت :

01133208301

آدرس شـرکـت :

ساری-میدان طبرستان-پارک علم و فناوری

شرکت نرم افزاری جادوی فکر
مدیـرعامل: ابوالقاسم شاکری میاندره
نـوع استـقرار: شرکت
دانـش بنیـان: بـلـه
تاریخ استـقرار: 1401/09/03
شمـاره تـماس شـرکـت :

01133208301

آدرس شـرکـت :

مازندران - ساری - خیابان ساری کنار - میدان شیراوژن (دانشجو) - پارک علم و فناوری مازندران