پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
لیـست شـرکت ها
لیـست شـرکت های پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
شرکت خزرترانسفور
مدیـرعامل: امیر حسین نیازی
نـوع استـقرار: شرکت
دانـش بنیـان: خیـر
تاریخ استـقرار: 1402/01/28
شمـاره تـماس شـرکـت :

011-33246025 - 011332289090

آدرس شـرکـت :

..

شرکت فناوری هوشمند آروین
مدیـرعامل: نیایش شیخی
نـوع استـقرار: شرکت
دانـش بنیـان: بـلـه
تاریخ استـقرار: 1401/11/13
شمـاره تـماس شـرکـت :

01133208301

آدرس شـرکـت :

ساری-میدان طبرستان-پارک علم و فناوری

شرکت پیشگام صنعت آرشید
مدیـرعامل: احمد نقیب
نـوع استـقرار: شرکت
دانـش بنیـان: خیـر
تاریخ استـقرار: 1402/01/28
شمـاره تـماس شـرکـت :

011-33246025 - 011332289090

آدرس شـرکـت :

.....

شرکت ایده پردازان آسایش گستر
مدیـرعامل: سید امین حسینی
نـوع استـقرار: شرکت
دانـش بنیـان: بـلـه
تاریخ استـقرار: 1402/01/28
شمـاره تـماس شـرکـت :

01133208301

آدرس شـرکـت :

ساری-میدان طبرستان-پارک علم و فناوری

شرکت صنعت سبز طبرستان
مدیـرعامل: سید حسین صالحی
نـوع استـقرار: شرکت
دانـش بنیـان: بـلـه
تاریخ استـقرار: 1402/01/28
شمـاره تـماس شـرکـت :

01133208301

آدرس شـرکـت :

ساری-میدان طبرستان-پارک علم و فناوری

البرز افرازطبرستان ( درنیکا)
مدیـرعامل: احمد رضائیان
نـوع استـقرار: شرکت
دانـش بنیـان: بـلـه
تاریخ استـقرار: 1402/08/20
شمـاره تـماس شـرکـت :

01191013171

آدرس شـرکـت :

ساری-کمربندی غربی، 50 متر قبل از کوی اصحاب، شرکت درنیکا

شرکت بريان گوشت آمل
مدیـرعامل: بهرام شهره
نـوع استـقرار: شرکت
دانـش بنیـان: بـلـه
تاریخ استـقرار: 1402/01/28
شمـاره تـماس شـرکـت :

01133208301

آدرس شـرکـت :

ساری-میدان طبرستان-پارک علم و فناوری

شرکت تحلیلگران آمارد نوین آمل
مدیـرعامل: سید سعید قنبری
نـوع استـقرار: شرکت
دانـش بنیـان: بـلـه
تاریخ استـقرار: 1402/01/28
شمـاره تـماس شـرکـت :

01133208301

آدرس شـرکـت :

ساری-میدان طبرستان-پارک علم و فناوری

شرکت نرم افزاری جادوی فکر
مدیـرعامل: ابوالقاسم شاکری میاندره
نـوع استـقرار: شرکت
دانـش بنیـان: بـلـه
تاریخ استـقرار: 1401/09/03
شمـاره تـماس شـرکـت :

01133208301

آدرس شـرکـت :

مازندران - ساری - خیابان ساری کنار - میدان شیراوژن (دانشجو) - پارک علم و فناوری مازندران

خزر الکتریک
مدیـرعامل: مجتبی نوایی
نـوع استـقرار: شرکت
دانـش بنیـان: بـلـه
تاریخ استـقرار: 1402/03/28
شمـاره تـماس شـرکـت :

آدرس شـرکـت :