پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
لیـست مراکـز رشـد
لیـست مراکـز رشـد پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
مرکز رشد و نوآوری واحد‌های فناور نوشهر
تـاریخ تـاسیـس: 2022/08/04
آدرس مرکـز: مازندران،نوشهر،خیابان شهید عمادالدین کریمی،روبه روی سه راه مصلی
تلفن تمـاس مرکـز: 01152353044-5
اطلاعات بیشتر
مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری مازندران
تـاریخ تـاسیـس: 1401/10/28
آدرس مرکـز: ساری، خیابان جمهوری، نبش کوچه میر مشهد، ساختمان نوآوری و فناوری فکوری
تلفن تمـاس مرکـز: 01133259865
اطلاعات بیشتر
مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ
تـاریخ تـاسیـس: 1401/05/14
آدرس مرکـز: مازندران،شهرستان سیمرغ،بلوار آیت اله صالحی مازندرانی ،مرکز رشد فناوری
تلفن تمـاس مرکـز: 01142351990
اطلاعات بیشتر
مرکز رشد واحدهای فناور آمل
تـاریخ تـاسیـس: 1401/10/11
آدرس مرکـز: مازندران، آمل ، خیابان امام رضا، جنب مسجد امام رضا ،ساختمان مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل
تلفن تمـاس مرکـز: 01144442094
اطلاعات بیشتر
مرکز رشد جامع واحدهای فناور قائمشهر
تـاریخ تـاسیـس: 1401/05/16
آدرس مرکـز: مازندران ، آمل ، شهرک صنعتی امام زاده عبدالله(فاز1) ،خیابان مریم ، جنب والا گاز ، مرکز رشد آمل
تلفن تمـاس مرکـز: 01144204295 - 01144204293
اطلاعات بیشتر
مرکز رشد واحدهای فناور بهشهر
تـاریخ تـاسیـس: 1401/05/17
آدرس مرکـز: مازندران ، ساری ، خیابان خیام ، جنب فروشگاه جانبو ، ساختمان جامع مرکز رشد واحد های فناور ساری
تلفن تمـاس مرکـز: 01133259868
اطلاعات بیشتر
مرکز رشد واحدهای فناور بابلسر
تـاریخ تـاسیـس: 1401/05/18
آدرس مرکـز: مازندران ، ساری ، خیابان خیام ، جنب فروشگاه جانبو ، ساختمان جامع مرکز رشد واحد های فناور ساری
تلفن تمـاس مرکـز: 01133259868
اطلاعات بیشتر
مرکز رشد واحدهای فناور تنکابن
تـاریخ تـاسیـس: 1401/05/19
آدرس مرکـز: مازندران ، ساری ، خیابان خیام ، جنب فروشگاه جانبو ، ساختمان جامع مرکز رشد واحد های فناور ساری
تلفن تمـاس مرکـز: 01133259868
اطلاعات بیشتر