رسـالت اصلی پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
عملیـات اصلی پـارک علم و فنـاوری مازنـدران ایجاد زیـرساخت های اقتـصاد دانش بنیـان، ارایه خدمات پشتیبـانی به خصوص اختـصاص فضاهای اداری و آزمایشگـاهی، ایجاد بستـر لازم جهت انتـقال و تـوسعه فنـاوری، جذب سرمایـه‌گذاری و ارایه تسهیـلات اعتبـاری، مالی، آموزشـی و مشـاوره ای به شرکت ها جهت ورود به بـازارهای داخلی و خارجی در کشور است.
معرفی پـارک علم و فنـاوری

پارک علم و فناوری مازندران مجموعه ای تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که به عنوان یکی از مهمترین ساختارهاي مؤثر در اقتصاد دانش بنیان، محيطي مناسب براي استقرار، رشد، توسعه و شکوفایی مؤسسات و شرکت های دانش بنیان را فراهم می آورد و شرکت هایی فناور مستقر در آن در تعامل سازنده با دانشگاه ها و سایر مؤسسات پژوهشی و فناوری به فعاليت هاي فنّاورانه می پردازند.

هدف اصلي پارک علم و فناوری مازندران  تولید و افزايش ثروت در جامعه از طريق ایجاد و توسعه فعالیت مؤسسات متکی بر دانش و فناوری است.

 اهم اين فعاليت ها شامل نیازسنجی، ايده پردازي، تحقیق و توسعه، طراحي مهندسي، ثبت مالكيت فكري، تجاری سازی، انتقال فناوری، فروش و پشتیبانی بعدي براي تحقق محصولات فناوري در عرصه توليد صنعتي و همچنين عرضه ساير خدمات تخصصي مي‌باشد.

0
پیـش رشـد
0
رشـد
0
رشـد یافته
0
تحقیق و توسعه