پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
فرم ها و آئین نامه ها
1403/02/02
اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در بازه زمانی 1403 الی 1407

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در بازه زمانی 1403 الی 1407

دانلود اطلاعات
1402/08/02
فراخوان شناسایی و معرفی ویژگی‌های قالب‌های اثربخش ترویج علم در ایران

فراخوان شناسایی و معرفی ویژگی‌های قالب‌های اثربخش ترویج علم در ایران

دانلود اطلاعات
1402/07/03
قوانين، آیين نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی حوزه فناوری و نوآوری

قوانين، آیين نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی حوزه فناوری و نوآوری

دانلود اطلاعات
1402/05/16
آیین نامه جدید حمایت و ارزیابی موسسات دانش بنیان

آیین نامه جدید حمایت و ارزیابی موسسات دانش بنیان 

دانلود اطلاعات
1402/03/29
قانون بند ب ماده 6 جهش تولید دانش بنیان

معافیت حقوق کارکنان شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری

دانلود اطلاعات
1402/03/28
آیین_نامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش_بنیان

آیین_نامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش_بنیان

دانلود اطلاعات
1402/03/28
آیین_نامه اجرایی بند ب ماده 17 قانون جهش تولید دانش_بنیان

آیین_نامه اجرایی بند ب ماده 17 قانون جهش تولید دانش_بنیان

دانلود اطلاعات
1402/03/28
آیین_نامه اجرایی بند الف ماده 17 قانون جهش تولید دانش_بنیان

آیین_نامه اجرایی بند الف ماده 17 قانون جهش تولید دانش_بنیان

دانلود اطلاعات
1402/03/28
آیین نامه اجرایی بند ب ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان

آیین نامه اجرایی بند ب ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان

دانلود اطلاعات
1402/03/28
آیین نامه اجرایی بند چ ماده 8 قانون جهش تولید دانش بنیان

آیین نامه اجرایی بند چ ماده 8 قانون جهش تولید دانش بنیان

دانلود اطلاعات