پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
فرم ها و آئین نامه ها
1402/02/23
قانون جهش تولید دانش‌بنیان

قانون جهش تولید دانش‌بنیان

دانلود اطلاعات
1402/02/23
قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

دانلود اطلاعات
1402/02/23
سند آمایش زیست بوم نوآوری و فناوری استان مازندران

سند آمایش زیست بوم نوآوری و فناوری استان مازندران

دانلود اطلاعات
1401/12/08
نیاز های احصا شده رویداد تانا استان مازندران

عنوان نیاز های احصا شده رویداد تانا استان مازندران

دانلود اطلاعات
1401/11/23
کاربرگ ارائه ایده / محصول فناوری رویداد تانا

رویداد توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری استان (تانا)

دانلود اطلاعات
1401/11/13
کاربرگ اعلام (بحران، چالش و یا نیاز مبرم)

رویداد توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری استان (تانا)

کاربرگ اعلام (بحران، چالش و یا نیاز مبرم)

 

دانلود اطلاعات