پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
معرفی شرکت
معرفی شرکت شرکت نرم افزاری جادوی فکر

عنـوان ایـده محوری: تولید کننده ی سیستم ها و بسته های نرم افزاری کارما

نـوع استـقرار: شرکت

دانـش بنـیان می بـاشد: بله

شماره ی تـماس: 01133208301

شماره ی فکس: 01133208299

آدرس پست الکتـرونیـک: jadoofekr@yahoo.com

آدرس وب سایـت: https://jco.ir/

آدرس شرکت:مازندران - ساری - خیابان ساری کنار - میدان شیراوژن (دانشجو) - پارک علم و فناوری مازندران

تـوضیـحات و معـرفی شـرکت

معرفی میکنم

نـام مدیـرعامل: ابوالقاسم

نـام خانـوادگی: شاکری میاندره

معرفی مدیـرعامل: دکتری

سخـن مدیـرعامل:

سلام به دوستانم