پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
معرفی شرکت
معرفی شرکت شرکت فناوری هوشمند آروین

عنـوان ایـده محوری:

نـوع استـقرار: شرکت

دانـش بنـیان می بـاشد: بله

شماره ی تـماس: 01133208301

شماره ی فکس: 01133208301

آدرس پست الکتـرونیـک: niayesh.sh1400@gmail.com

آدرس وب سایـت:

آدرس شرکت:ساری-میدان طبرستان-پارک علم و فناوری

تـوضیـحات و معـرفی شـرکت

معرفی میکنم

نـام مدیـرعامل: نیایش

نـام خانـوادگی: شیخی

معرفی مدیـرعامل: دکتری

سخـن مدیـرعامل:

سلام به دوستانم