پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
معرفی شرکت
معرفی شرکت شرکت پیشگام صنعت آرشید

عنـوان ایـده محوری:

نـوع استـقرار: شرکت

دانـش بنـیان می بـاشد: خیر

شماره ی تـماس: 011-33246025 - 011332289090

شماره ی فکس:

آدرس پست الکتـرونیـک:

آدرس وب سایـت: http://dnogps.ir/fa/

آدرس شرکت:.....

تـوضیـحات و معـرفی شـرکت

سیییییی

نـام مدیـرعامل: احمد

نـام خانـوادگی: نقیب

معرفی مدیـرعامل: دکتری

سخـن مدیـرعامل:

سییییییییی