پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
معرفی شرکت
معرفی شرکت شرکت نگین تاج پاسارگاد

عنـوان ایـده محوری:

نـوع استـقرار: شرکت

دانـش بنـیان می بـاشد: خیر

شماره ی تـماس: 011-33246025 - 011332289090

شماره ی فکس:

آدرس پست الکتـرونیـک:

آدرس وب سایـت:

آدرس شرکت:مرکز سبز میدان ، نرسیده به کوچه بهار ، نبش تالار زمرد

تـوضیـحات و معـرفی شـرکت

سیییییی

نـام مدیـرعامل: حمیدرضا

نـام خانـوادگی: سلیمانی

معرفی مدیـرعامل: لیسانس

سخـن مدیـرعامل:

سییییییییی