پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1401/10/27 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 1038
رویداد «تا ثریا» استان مازندران

رویداد ملی و مسئله‌محور «تا ثریا» باحضور سرمایه گذاران کشوری و استانی با هدف شبکه‌سازی و تسهیل سرمایه‌گذاری در راستای تقویت تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین  در روز سه شنبه 4 بهمن 1401 در محل شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا کاسپین برگزار خواهد شد.

https://www.pishgamanhub.com/

مشـاهده لینـک ثبـت نـام مربـوط بـه ایـن رویـداد لینـک ثبـت نـام