پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1401/10/29 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 1040
رویداد استارتاپی بهره وری صنایع

محور های رویداد:

فروش و بازاریابی

تولید

منابع انسانی

انرژی

هوشمند سازی

ثبت نام از طریق:

https://ecu.umz.ac.ir/HSEE

مشـاهده لینـک ثبـت نـام مربـوط بـه ایـن رویـداد لینـک ثبـت نـام