پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1402/02/09 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 3056
جلسه مشاوره تخصصی؛ نحوه محاسبه قیمت تمام شده محصول

جلسه مشاوره تخصصی؛ نحوه محاسبه قیمت تمام شده محصول

تاریخ برگزاری: سه شنبه 12 اردیبهشت 1402

ساعت برگزاری: 12:30 الی 14:30

مکان: ساری، خیابان طبرستان، میدان شیراوژن، طبقه سوم، اتاق جلسات

ثبت نام از طریق: 

https://www.mstp.ir/Login

مشـاهده لینـک ثبـت نـام مربـوط بـه ایـن رویـداد لینـک ثبـت نـام