پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1402/02/10 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 3057
جلسه مشاوره تخصصی؛ بازاریابی و فروش

جلسه مشاوره تخصصی؛ بازاریابی و فروش 

 

تاریخ برگزاری: سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 

ساعت برگزاری: 12:30 الی 14:30 

مکان: ساری، خیابان طبرستان، میدان شیراوژن، طبقه سوم، اتاق جلسات 

ثبت نام از طریق: 

https://www.mstp.ir/Login 

 

هزینه: رایگان

مشـاهده لینـک ثبـت نـام مربـوط بـه ایـن رویـداد لینـک ثبـت نـام