پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1402/02/24 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 3060
رویداد استارت آپ ویکند هنر، فرهنگ و صنایع خلاق

رویداد استارت آپ ویکند هنر، فرهنگ و صنایع خلاق 

 

ثبت نام در سامانه رویداد: تا 31 اردیبهشت 1402 

 

ثبت نام از طریق

 

 https://sari.iau.ir/startup/fa 

 

مشـاهده لینـک ثبـت نـام مربـوط بـه ایـن رویـداد لینـک ثبـت نـام