پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1401/10/20 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 35
رویداد تانا استان مازندران

محور های رویداد:

پسماند و محیط زیست

کشاورزی و صنایع وابسته

تجهیزات پیشرفته صنایع

زمان: چهارشنبه 10 اسفند 1401

پایان مهلت ارسال ایده: 22 بهمن 1401

 

اعطای تسهیلات بلاعوض به مبلغ 200/000/000 ریال

اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ 2/000/000/000 ریال

استقرار طرح های مورد پذیرش در پارک علم و فناوری مازندران

 

حمایت بنیاد ملی نخبگان از برگزیدگان رویداد در قالب طرح شهید احمدی روشن

 

آدرس دبیرخانه: شهرستان آمل، خیابان امام رضا (ع)، مرکز رشد و نوآوری آمل

01144442094