پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1402/06/22 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 4098
نشست انتقال تجربه کسب و کار

نشست انتقال تجربه کسب و کار با حضور مهندس علی تاری، مدیرعامل شرکت دانش بنیان جنبش همگام تولید و پیمان پارس

سه شنبه 28 شهریور 1402 ساعت  ۱۰ الی ۱۲  

مکان: ساری خیابان طبرستان، ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری مازندران، سالن جلسات

ثبت نام از طریق: 

https://www.mstp.ir/Login

مشـاهده لینـک ثبـت نـام مربـوط بـه ایـن رویـداد لینـک ثبـت نـام