پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1402/11/15 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 5138
اولین رویداد نیازمحور فناورانه در حوزه "هوشمندسازی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت"

اولین رویداد نیازمحور فناورانه در حوزه "هوشمندسازی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت" 

محورهای رویداد: - ارزیابی و نظارت بر عملکرد رؤسای مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری - تضمین کیفیت و عملکرد مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری - سطح‌بندی و رتبه‌بندی مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری - داشبوردهای مدیریتی و سامانه‌های جامع گزارش‌گیری - رصد و پایش برنامه‌های راهبردی و سیستم پشتیبانی تصمیم 

مهلت ثبت‌نام: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ 

تاریخ برگزاری رویداد: ۲ و ۳ اسفندماه ۱۴۰۲ 

لینک دانلود کتابچه نیازها و ثبت‌ طرح/ محصول: 

https://ystp.ac.ir/hoshmandsazi-register

مشـاهده لینـک ثبـت نـام مربـوط بـه ایـن رویـداد لینـک ثبـت نـام