پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1402/12/16 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 5142
با همکاری پارک علم و فناوری مازندران رویداد ارائه نیاز های فناورانه صنایع غذایی برگزار می گردد

با همکاری پارک علم و فناوری مازندران رویداد ارائه نیاز های فناورانه صنایع غذایی برگزار می گردد 

 

زمان: 17 اسفند ماه سال 1402، ساعت 8:30 تا 14:30 

 

مکان: بابلسر، هتل میزبان، سالن لادن