پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1403/02/26 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 5151
کارگاه آموزشی تدوین استراتژی برای کسب و کار ها در شرایط کنونی اقتصاد ایران

کارگاه آموزشی تدوین استراتژی برای کسب و کار ها در شرایط کنونی اقتصاد ایران 

 

۳۰ فروردین و ۶ اردیبهشت ساعت ۹ الی