پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات دوره ها و کارگاه ها
تاریخ برگزاری: 1402/02/25 الی 1402/02/25 ساعت برگزاری: 20:00 الی 04:00 شماره خبر: 14
سمینار بازاریابی، فروش و مذاکره تجاری

سمینار  بازاریابی، فروش و مذاکره تجاری 

۲۵ و ۲۶ خرداد 

هتل میزبان بابلسر 

معلم بازاریابی پرویز درگی - کاوه عظیمی 

15% تخفیف تا پایان اردیبهشت 

15% تخفیف هم برای ثبت نام گروهی

ثبت نام از طریق لینک زیر 

https://seminar.mit.ac.ir/