پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات دوره ها و کارگاه ها
تاریخ برگزاری: 1402/03/09 الی 1402/03/09 ساعت برگزاری: 00:30 الی 14:30 شماره خبر: 17
جلسه مشاوره تخصصی؛ نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی

تاریخ برگزاری: سه شنبه 9 خرداد 1402

ساعت برگزاری: 12:30 الی 14:30

مکان: ساری، خیابان طبرستان، میدان شیراوژن، ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری مازندران، طبقه سوم، اتاق جلسات

ثبت نام از طریق: 

https://www.mstp.ir/Login