پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات دوره ها و کارگاه ها
تاریخ برگزاری: 1402/05/15 الی 1402/05/17 ساعت برگزاری: 00:30 الی 14:30 شماره خبر: 24
جلسه مشاوره تخصصی، منابع انسانی و جذب و نیرو

تاریخ برگزاری: سه شنبه 17 مرداد 1402

ساعت برگزاری: 12:30 الی 14:30

مکان: ساری، خیابان طبرستان، میدان شیراوژن، ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری مازندران، طبقه پنجم، سالن جلسات

ثبت نام از طریق: 

https://www.mstp.ir/Login