پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات دوره ها و کارگاه ها
تاریخ برگزاری: 1403/02/27 الی 1403/02/27 ساعت برگزاری: 21:00 الی 02:00 شماره خبر: 32
کارگاه آموزشی مارکتینگ متریکس

با حمایت پارک علم و فناوری مازندران کارگاه آموزشی مارکتینگ متریکس برگزار می شود 

27 اردیبهشت ساعت ۹ صبح الی 14