پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات دوره ها و کارگاه ها
تاریخ برگزاری: 1403/03/30 الی 1403/03/30 ساعت برگزاری: 10:00 الی 00:00 شماره خبر: 35
کارگاه آموزشی آشنایی نرم افزار واسط سامانه مودیان

ارائه دهنده: آقای شیخی رئیس اداره مالیاتی شهرستان ساری 

 

چهارشنبه ۳۰ خرداد ساعت ۱۰ تا ۱۲ 

 

سالن جلسات ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری مازندران