پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات تفاهم نامه
تاریخ ایجاد تفاهم نامه: 1399/01/16 ساعت ایجاد تفاهم نامه: 12:00 AM شماره تفاهم نامه: 1
امضای تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری مازندران و شرکت آب منطقه ای مازندران

امضای تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری مازندران و شرکت آب منطقه ای مازندران

مشـاهده فایـل مربـوط بـه تـفاهم نـامه دانـلود فـرم