پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات تفاهم نامه
تاریخ ایجاد تفاهم نامه: 1401/12/22 ساعت ایجاد تفاهم نامه: 12:00 AM شماره تفاهم نامه: 16
تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری مازندران و شركت ملي پخش فرآورده های نفتی منطقه مازندران امضاء شد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران،  این تفاهم نامه به منظور تقويت و توسعه همكاري های فيمابين پارک علم و فناوری مازندران و شركت ملي پخش فرآورده های نفتی منطقه مازندران باهدف دسترسي و بكارگيری دانش فنی وفناوری روزآمد در اجرای طرحهای پژوهشی، مطالعاتی، توسعه ای، كاربردی، مشاورهای و آموزشی در موضوعات مرتبط با نيازهای شركت به منظور دستيابي به دانش مربوطه و فناوري های مورد نياز به امضاء طرفین رسید.

 استفاده از ظرفيت ها و توانمندي های طرفين در راستاي حمايت و رشد اكوسيسيتم نوآوری و فناوری استان از دیگر مفاد این تفاهم نامه است که به امضای دکتر نعمت زاده رئیس پارک علم و فناوری مازندران و رجب پور مدیر منطقه مازندران شركت ملي پخش فرآورده های نفتی رسید.