پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات تفاهم نامه
تاریخ ایجاد تفاهم نامه: 1402/03/08 ساعت ایجاد تفاهم نامه: 12:00 AM شماره تفاهم نامه: 20
امضای توافق نامه همکاری دانشگاه مازندران و پارک علم و فناوری مازندران به منظور پردیس علم و فناوری مشترک

امضای توافق نامه همکاری دانشگاه مازندران و پارک علم و فناوری مازندران به منظور پردیس علم و فناوری مشترک