پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات تفاهم نامه
تاریخ ایجاد تفاهم نامه: 1402/02/12 ساعت ایجاد تفاهم نامه: 12:00 AM شماره تفاهم نامه: 21
امضای تفاهم نامه همکری میان پارک علم و فناوری مازندران و اداره کل محیط زیست استان

امضای تفاهم نامه همکری میان پارک علم و فناوری مازندران و اداره کل محیط زیست استان