پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات تفاهم نامه
تاریخ ایجاد تفاهم نامه: 1402/02/16 ساعت ایجاد تفاهم نامه: 12:00 AM شماره تفاهم نامه: 22
امضای توافق نامه همکاری میان پارک علم و فناوری مازندران با فرمانداری و آموزش پرورش شهرستان کلاردشت

امضای توافق نامه همکاری میان پارک علم و فناوری مازندران با فرمانداری و آموزش پرورش شهرستان کلاردشت