پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات تفاهم نامه
تاریخ ایجاد تفاهم نامه: 1402/02/20 ساعت ایجاد تفاهم نامه: 12:00 AM شماره تفاهم نامه: 23
تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک، جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات برای راه اندازی مرکز رشد کشاورزی به امضا رسید

تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری مازندران، سازمان جهاد کشاورزی مازندران و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی برای راه اندازی مرکز رشد کشاورزی به امضا رسید