پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات تفاهم نامه
تاریخ ایجاد تفاهم نامه: 1402/02/23 ساعت ایجاد تفاهم نامه: 12:00 AM شماره تفاهم نامه: 24
امضای تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری مازندران با شرکت گاز استان مازندران

امضای تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری مازندران با شرکت گاز استان مازندران