پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات تفاهم نامه
تاریخ ایجاد تفاهم نامه: 1399/02/16 ساعت ایجاد تفاهم نامه: 12:00 AM شماره تفاهم نامه: 3
تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر به امضا رسید

تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر به امضا رسید