پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات خبـر
تاریخ ایجاد خبر: 1401/10/26 ساعت ایجاد خبر: 12:00 AM شماره خبر: 1037
بازدید بازرس و مسئول پیگیری های ویژه استانداری مازندران از شرکت های مستقر و پردیس پارک علم و فناوری مازندران

 بازرس و مسئول پیگیری های ویژه استانداری مازندران  از شرکت های مستقر و پردیس پارک علم و فناوری مازندران بازدید کرد