پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات دوره ها و کارگاه ها
تاریخ برگزاری: 1403/02/09 الی 1403/02/09 ساعت برگزاری: 10:00 الی 00:00 شماره خبر: 28
تسهیلات نظام وظیفه در شرکت های دانش بنیان

تسهیلات نظام وظیفه در شرکت های دانش بنیان

یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 ساعت  ۱۰ الی ۱۲  

مکان: ساری خیابان طبرستان، ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری مازندران، سالن جلسات

ثبت نام از طریق: 

https://www.mstp.ir/Login