پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
لیست تفـاهم نـامه ها
10:53 1401/08/10
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری مازندران و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری مازندران و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران و پارک علم و فناوری مازندران

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران و پارک علم و فناوری مازندران

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
امضای تفاهم‌نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه دولتی آستاراخان روسیه

امضای تفاهم‌نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه دولتی آستاراخان روسیه

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
امضای توافق نامه مرکز منطقه ای توانمندسازی میان صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک علم و فناوری مازندران

امضای توافق نامه مرکز منطقه ای توانمندسازی میان صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک علم و فناوری مازندران

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
امضای تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری مازندران با شرکت گاز استان مازندران

امضای تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری مازندران با شرکت گاز استان مازندران

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک، جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات برای راه اندازی مرکز رشد کشاورزی به امضا رسید

تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک، جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات برای راه اندازی مرکز رشد کشاورزی به امضا رسید

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
امضای توافق نامه همکاری میان پارک علم و فناوری مازندران با فرمانداری و آموزش پرورش شهرستان کلاردشت

امضای توافق نامه همکاری میان پارک علم و فناوری مازندران با فرمانداری و آموزش پرورش شهرستان کلاردشت

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
امضای تفاهم نامه همکری میان پارک علم و فناوری مازندران و اداره کل محیط زیست استان

امضای تفاهم نامه همکری میان پارک علم و فناوری مازندران و اداره کل محیط زیست استان

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
امضای توافق نامه همکاری دانشگاه مازندران و پارک علم و فناوری مازندران به منظور پردیس علم و فناوری مشترک

امضای توافق نامه همکاری دانشگاه مازندران و پارک علم و فناوری مازندران به منظور پردیس علم و فناوری مشترک

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری مازندران و شركت ملي پخش فرآورده های نفتی منطقه مازندران امضاء شد

امضائ تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری مازندران و شركت ملي پخش فرآورده های نفتی منطقه مازندران

اطلاعات بیشتر